English German Italian Polish Russian

REGULAMIN KLUBU „CZAR-DENT”


1. Organizatorem „Klubu Czar-Dent” jest „Czar-Dent” spółka cywilna Bogusława Czarnowska, Dariusz Czarnowski (zwana dalej „Czar-Dent” s.c.) z siedzibą w Białymstoku, ul. Świętokrzyska 5, lok.U2, 15-843 Białystok.

2. Zasady uczestnictwa w Klubie „Czar-Dent” określa wyłącznie niniejszy regulamin. Uczestnictwo w programie jest nieodpłatne i dobrowolne. Uczestnictwo w programie oznacza akceptację zasad przyjętych w niniejszym regulaminie.

3. Program rozpoczął się w dniu 1 października 2013 roku i trwa do jego odwołania.

4. Klubowiczem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosiła akces uczestnictwa w Klubie, wypełniła ankietę informacyjną, zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na wypełnionym formularzu rejestracyjnym oraz której wydano Kartę Klubu „Czar-Dent”

5. Karty wydawane są bezpłatnie wszystkim zainteresowanym i wyrażającym chęć przystąpienia do Klubu „Czar-Dent” pacjentom wykonującym zabiegi stomatologiczne.

6. Karty Klubu są własnością Czar-Dent” s.c., stanowią własność intelektualną spółki i nie mogą być przekazywane innym podmiotom.

7. Karty Klubu „Czar-Dent” są imienne i posiadają numer ewidencyjny. Mogą się nimi posługiwać wyłącznie Klubowicze, którym zostały wydane. Aktywacja karty następuje w chwili jej otrzymania przez Pacjenta. Karty Klubu „Czar-Dent” nie są zbywalne i nie można ich przekazywać osobom trzecim.

8. Klubowicz, będący posiadaczem Karty Klubu „Czar-Dent” gromadzi punkty poprzez zakup usług stomatologicznych. Warunkiem naliczenia punktów jest okazanie Karty Klubu recepcjonistce i zarejestrowanie wartości punktów w systemie po zakończeniu i rozliczeniu usługi.

9. Punkty gromadzone przez osoby niepełnoletnie mogą być kumulowane na tym samym koncie z rodzicem lub prawnym opiekunem osoby niepełnoletniej lub osobą pełnoletnią, zamieszkującą wspólnie pod tym samym adresem.

10. Punkty przyznane Klubowiczom według przelicznika wskazanego w poniższej tabeli zostają zarejestrowane na ich kontach.

Wartość usługi

Wartość punktowa

20 zł

1pkt

 

11. Jeżeli Klubowicz nie posiada Karty w trakcie wizyty lub z innych względów nie przekazał jej recepcjonistce przed zakończeniem transakcji zakupów – nie otrzymuje punktów. Punkty za dokonane zakupy mogą zostać wpisane na konto Klubowicza później (w terminie jednego tygodnia od daty zakupu) na podstawie okazanego dowodu tożsamości i Karty.

12. W ramach jednorazowych akcji promocyjnych mogą być przyznane Klubowiczowi Extra punkty na zasadach określonych odrębnie dla tych akcji.

13. Zgromadzone Punkty zachowują ważność przez okres 2 lat licząc od końca roku, w którym został wykonany ostatni wpis na karcie.

14. W Regulaminie Klubu CZAR-DENT znajdują się informacje o wartości punktowej oferowanych towarów i rabatów. Regulamin jest dostępny w recepcji Czar-Dent przy ul. Świętokrzyskiej 5 w Białymstoku i Porzeczkowej 14 w Białymstoku

15. CZAR-DENT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian asortymentu w Katalogu Klubu w okresie jego obowiązywania.

16. CZAR-DENT zastrzega, że informacje o towarach, wskazują wyłącznie na rodzaj towaru i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Tym samym CZAR-DENT zastrzega sobie prawo, a uczestnik akceptuje możliwość zastąpienia towaru produktem o tym samym lub zbliżonym przeznaczeniu i parametrach. Jeżeli Klubowicz nie zgłosił zastrzeżeń przy odbiorze, uważa się, że zaakceptował zamienny produkt.

17. O zmianach i aktualizacji Regulaminu Klubu, CZAR-DENT informuje poprzez zamieszczenie informacji i aktualnej wersji Regulaminu Klubu na stronie internetowej www.czar-dent.pl.

18. W celu wymiany punktów na towar, Klubowicz, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów i dokonaniu wyboru towaru/rabatu, jaki zostanie nabyty z obowiązującego Katalogu Klubu powinien zgłosić się do recepcji CZAR-DENT i okazać Kartę Klubu oraz ważny dowód tożsamości. W chwili dokonania wymiany, Klubowiczowi, zostaje odjęta wymagana ilość punktów z jego konta.

19. W przypadku zakupionych bezgotówkowo towarów z Katalogu Klubu, nieznajdujących się aktualnie w asortymencie CZAR-DENT, Gabinet zastrzega sobie 14 dniowy okres na realizację zamówienia.

20. Towary posiadające kartę gwarancyjną producenta Klubowicz reklamuje bezpośrednio w punktach serwisowych danego producenta, wskazanych w karcie gwarancyjnej.

21. Zakupione bezgotówkowo z Katalogu Klubu towary nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

22. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. CZAR-DENT zastrzega sobie prawo jego zawieszenia lub zakończenia w każdym czasie z ważnych przyczyn dotyczących Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej CZAR-DENT

23. O zawieszeniu lub zakończeniu Klubu, Klubowicze zostaną poinformowani droga e-mailową. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Klubu dotychczas zgromadzone Punkty mogą być wymienione na towar lub rabat w terminie 3 miesięcy od dnia zawieszenia lub zakończenia Klubu. Zakup bezgotówkowy towarów i usług dokonywany jest z ostatniego Katalogu. Punkty, które nie zostały wykorzystane we wskazanym terminie przepadają.

24. Karta lojalnościowa to elektroniczny bon towarowy wydawany na okaziciela.

25. Karta lojalnościowa służy do użytku wyłącznie w gabinetach stomatologicznych Centrum Czar Dent

26. Centrum Czar Dent s.c. nie ponosi odpowiedzialności za karty lojalnościowe, które zostały utracone lub uszkodzone jeżeli miało to miejsce po ich przekazaniu Pacjentowi.

27. Z karty lojalnościowej pierwszy raz można skorzystać tuż po jej otrzymaniu.

28. REGULAMIN DOŁADOWAŃ:

Karta lojalnościowa: za każde zostawione  20 zł – 1 pkt;

29. Pacjent  wraz z aktywacją karty lojalnościowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

30. Wydanie karty lojalnościowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

31. Poprzez złożenie podpisu pod ankietą zgłoszeniową uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie w celach obsługi programu i celach marketingowych. Ponadto podając swój e – mail uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i usługach świadczonych przez „Czar-Dent” s.c.

32. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

33. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu przy jednoczesnym powiadomieniu o tym uczestników za pośrednictwem strony internetowej lub w korespondencji elektronicznej bezpośredniej.

34. Regulamin wymiany punktów na produkty:

LICZBA PUNKTÓW PRODUKT
60pkt Szczoteczka do czyszczenia języka
80pkt Szczoteczka międzyzębowa
100pkt Szczoteczka OrtoDent SREBRNA
120pkt Szczoteczka OrtoDent ZŁOTA
170pkt Płyn Alfa / Płyn Eludril
200pkt Pasta Desensin Repair
250pkt Pasta Blanx
300pkt Pasta Colgate Duraphat
300pkt Płyn Colgate
400pkt Pianka GC
500pkt Pasta PearlWhite
1000pkt System wybielania EnaWhite

35. Centrum CZAR-DENT jednocześnie przewiduje promocyjne zestawy, których częsci składowe nie podlegają wymianie, tzn. Pacjent nie może dokonać zmian poszczególnych przedmiotów znajdujących się w zestawie na inne, będące objęte programem lojalnościowym.

WARTOŚĆ PUNKTOWA ZESTAWY
200pkt

ZESTAW I - Szczoteczka OrtoDent ZŁOTA + Szczoteczka OrtoDent SREBRNA
(oszczędność - 20pkt)

ZESTAW II - płyn Alfa / Eludril + Szczoteczka do czyszczenia języka
(oszczędność - 30pkt)

ZESTAW III - Szczoteczka OrtoDent ZŁOTA + Szczoteczka międzyzębowa + Szczoteczka do czyszczenia języka
(oszczędność - 60pkt)

300pkt

ZESTAW I - Szczoteczka OrtoDent SREBRNA + Płyn Alfa / Eludril + Szczoteczka międzyzębowa
(oszczędność - 40pkt)

ZESTAW II - Pasta Desensin Repair + Szczoteczka OrtoDent SREBRNA + Szczoteczka do czyszczenia języka
(oszczędność - 60pkt)

ZESTAW III - Płyn Colgate + Szczoteczka OrtoDent SREBRNA
(oszczędność - 100pkt)

500pkt

ZESTAW I - Płyn Colgate + Szczoteczka OrtoDent ZŁOTA + 2x Szczoteczka do czyszczenia języka
(oszczędność - 40pkt)

ZESTAW II - Pianka GC + Płyn Alfa / Eludril
(oszczędność - 70pkt)

ZESTAW III - Pasta Blanx + Szczoteczka OrtoDent ZŁOTA + 2x Szczoteczka międzyzębowa
(oszczędność - 30pkt)

1500pkt

ZESTAW I - System wybielania EnaWhite + Płyn Colgate + Szczoteczka OrtoDent ZŁOTA + Szczoteczka OrtoDent SREBRNA
(oszczędność - 20pkt)

ZESTAW II - System wybielania EnaWhite + Pasta Colgate Duraphat + Płyn Colgate
(oszczędność - 100pkt)